Pracovná doba

Pracovný čas vymedzuje Zákonník práce ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V jednotlivých ustanoveniach stanovuje maximálnu dĺžku pracovného času, počas ktorého môže zamestnanec prácu vykonávať, a to v závislosti od jeho rozvrhnutia, ako aj prestávky v práci a dobu odpočinku. Základný pracovný čas je stanovený na osem hodín v priebehu 24 hodín. Pracovný čas zamestnanca nesmie presiahnuť 40 hodín týždenne, avšak zamestnanec, ktorý pracuje v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne. Najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne môže prácu vykonávať zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Pracovný čas je v závislosti od povahy prác v prevádzke zamestnávateľa rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne. V praxi je využívané tiež tzv. konto pracovného času, teda spôsob nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, kedy sa v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas  v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo sa práca nevykonáva vôbec.

Pracovné právo poskytuje zvýšenú ochranu mladistvým zamestnancom, teda zamestnanci mladší ako 16 rokov majú pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracujú pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Ich pracovný čas nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín. Rok 2019 nepriniesol žiadne zmeny ani v tomto smere.

Máte záujem o bližšie informácie?