Čerpanie dovolenky / nariadenie dovolenky

Dovolenka je čas určený pre zamestnanca a má slúžiť najmä na jeho oddych a regeneráciu s tým, že sa nemusí obávať straty stáleho príjmu. Nárok zamestnanca na dovolenku sa radí medzi základné aspekty zamestnávania. V súvislosti s dovolenkou zaujíma mnohých zamestnancov odpoveď na jednu otázku. Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky? Zákonník práce hovorí, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Formu súhlasu zamestnanca však Zákonník práce neupravuje. Z toho vyplýva, že tento súhlas môže byť daný písomne, ústne alebo aj konkludentne.
Zákonník práce pozná aj tzv. hromadné čerpanie dovolenky. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne, ak zákon neustanovuje inak. Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

Máte záujem o bližšie informácie?