Nadmerný odpočet DPH a vratky DPH

Daň z pridanej hodnoty (DPH) na území Slovenskej republiky je komplexne upravená v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Jedným z častých problémov pri tejto dani je tzv. nadmerný odpočet DPH. Nadmerný odpočet je pojem súvisiaci s vyčíslením finančného vzťahu platiteľa DPH za príslušné zdaňovacie obdobie k štátnemu rozpočtu.

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru. Zjednodušene povedané, nadmerný odpočet DPH charakterizujeme ako sumu, pri ktorej nárok na odpočet DPH zo zakúpených tovarov alebo služieb (daň na vstupe) prevyšuje sumu DPH, ktorá bola faktúrovaná odberateľom (daň na výstupe).

Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Za predpokladu, že platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

Daňové podvody v oblasti DPH sa často realizujú najmä prostredníctvom daňového priznania, kedy daňovník žiada vrátiť DPH (tzv. vratka DPH) a jeho dodávateľ resp. subdodávateľ DPH neodviedol alebo nepodal daňové priznanie správne, prípadne situácie, kedy daňovník uvedie do daňového priznania faktúru, ktorá neexistuje.

Uplatnili ste si v zdaňovacom období nárok na vyplatenie nadmerného odpočtu a správca dane v rámci daňovej kontroly konštatoval, že nárok je neoprávnený, tovar či služba nebola dodaná z dôvodu, že Váš dodávateľ/subdodávateľ je už nekontaktný? V prípade potreby Vám vieme poskytnúť zastupovanie v rámci daňovej kontroly, ale aj vypracovanie vyjadrení, návrhov alebo odvolaní, námietok či sťažností.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti rodinného práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti rodinného práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?