Daňové podvody a daňové úniky

Daňové podvodydaňové úniky sú veľmi aktuálnou a frekventovanou problematikou, ktorá je spojená najmä s oblasťou dane z pridanej hodnoty. Platenie daní daňovníkmi je takmer vždy spojené s úsilím znížiť resp. minimalizovať svoju daňovú povinnosť prípadne sa im úplne vyhnúť. Jednotlivé formy tejto činnosti sú čoraz sofistikovanejšie.

Daňový únik je vo všeobecnosti charakterizovaný ako neplnenie si daňovej povinnosti v rozpore so zákonom. Ide o rôzne nelegálne opatrenia, pri ktorých sa daňová povinnosť zatajuje prípadne ignoruje. To znamená, že daňovník zaplatí menšiu daň, ako mu vyplýva zo zákona tým, že určité príjmy alebo informácie zatajuje pred daňovým orgánmi.

Základným vnútroštátnym právnym prostriedkom na odhaľovanie takejto nezákonnej činnosti je inštitút daňovej kontroly. Pokiaľ hovoríme o daňovom úniku treba poznamenať, že ide o pojem pomerne frekventovaný, aj keď z pohľadu práva nie úplne a zrejme zadefinovaný. Naopak daňový podvod možno chápať ako úmyselné vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ktoré je sankcionované najmä prostriedkami trestného práva. Ide najmä o situácie, kedy daňovník úmyselne predkladá nepravdivé vyhlásenia alebo pozmenené dokumenty.

Daňové podvody môžu mať v praxi rôznu podobu, pričom môže ísť najmä o podvody súvisiace s cezhraničnými transakciami (napr. karuselové podvody), podvody spojené s plnením/neplnením registračnej povinnosti pre DPH, podvody pri vedení účtovníctva, nadmerný odpočet DPH, vratky DPH a iné.

V oblasti trestného práva možno daňové trestné činy zaradiť do tzv. ekonomickej kriminality, pričom najčastejšie sa daňové podvody uskutočňujú na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov a spotrebných daniach. K trestným činom, s ktorými sa možno v praxi stretnúť patrí najmä nezaplatenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, skrátenie dane a poistného a daňový podvod.

V prípade potreby Vám vieme poskytnúť komplexné zastupovanie tak v rámci daňového konania, ako aj v trestnom konaní počas prípravného konania a konania pred súdom.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti rodinného práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti rodinného práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?