Daňová kontrola

Daňové právo ako odvetvie verejného práva sa zaoberá určovaním a výberom príslušných daní. Procesnú stránku daňového práva tvorí daňové konanie, ktoré je špeciálnym typom správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o konkrétnych právach a povinnostiach daňových subjektov. Daňové konanie vykonáva správca dane, ktorým môže byť daňový úrad, colný úrad alebo obec.

V rámci daňového konania je osobitne dôležitým inštitútom práve daňová kontrola, ktorej účelom je preverenie rôznych skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie dane. Daňová kontrola tiež predstavuje jeden z nástrojov odhaľovania daňových únikov (daňový podvod, neopravená vratka DPH a pod.), a aj z tohto dôvodu v podnikateľskom prostredí nepatrí daňová kontrola k populárnym inštitútom. Práve s ňou sa však v praxi stretávame najčastejšie. Správca dane môže vyrubiť daň na základe daňovej kontroly najneskôr po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom vznikol nárok na uplatnenie odpočtu DPH.

Daňová kontrola je spravidla začatá v deň, ktorý je určený v oznámení správcu dane, ktorý je doručovaný daňovému subjektu do vlastných rúk. V rámci oznámenia správca dane uvedie aj miesto výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane, zdaňovacie/účtovné obdobie, lehotu na predloženie podkladov a poučenie o následkoch ich nepredloženia. Daňová kontrola musí začať najneskôr do 40 dní od doručenia oznámenia o kontrole.

Správca dane môže začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, najmä v prípadoch, ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je dôvodné podozrenie, že účtovné alebo iné podklady budú pozmenené, znehodnotené alebo úplne zničené.

V rámci daňovej kontroly môžu byť kontrolované nasledovné dokumenty: hlavná kniha, denník, faktúry, účtovné výkazy, daňové priznania, dodacie listy, protokoly o preprave, mzdové listy, výkazy práce, zmluvy o spolupráci a pod.

Daňová kontrola môže byť následne ukončená podľa daňového poriadku 3 spôsobmi, a to dňom doručenia protokolu, dňom doručenia oznámenia o určení dane podľa pomôcok alebo dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Daňová kontrola sa v praxi najčastejšie končí dňom doručenia protokolu. Okrem výsledku kontroly protokol obsahuje aj vyhodnotenie dôkazov, ktoré boli vykonané v rámci daňovej kontroly. Ak správca dane pri daňovej kontrole nezistí žiadne rozdiely, kontrola končí doručením protokolu do vlastných rúk daňového subjektu. V prípade, ak je výsledkom daňovej kontroly rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný subjekt uhradiť, alebo na ktorú si uplatnil nárok, doručuje sa spolu s protokolom aj výzva na vyjadrenie sa k uvádzaným skutočnostiach, a to v lehote najmenej 15 pracovných dní. Zároveň uvádzame, že lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac 1 rok odo dňa jej začatia. V prípade, že správca dane zistil rozdiel, začína sa tzv. vyrubovacie konanie v deň nasledujúci po dni doručenia protokolu s výzvou a končí dňom doručenia rozhodnutia.

V rámci daňovej kontroly odporúčame nebyť pasívny, vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, poskytovať správcovi dane súčinnosť, navrhovať dôkazy na svoju obranu, no najmä sledovať procesné lehoty, uplynutím ktorých môže dôjsť k nenávratným okolnostiam. Ide najmä o lehotu týkajúcu sa vyjadrenia k daňovému protokolu ako aj o lehotu určenú pre odvolanie proti rozhodnutiu daňového úradu.

Okrem daňovej kontroly sa v praxi možno stretnúť aj s tzv. správnymi deliktami, za ktoré môže správca dane uložiť daňovému subjektu pokutu za nepodanie daňového priznania, za oneskorené podanie daňového priznania, ale i pokutu za nezaplatenie dane z predaja nehnuteľnosti.

V prípade potreby Vám vieme poskytnúť zastupovanie v rámci daňovej kontroly, ale aj vypracovanie vyjadrení, návrhov alebo odvolaní, námietok či sťažností proti rozhodnutiam správcu dane.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti rodinného práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti rodinného práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?