Poradňa

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.

Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.) To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj...

Vzdanie sa dedičstva – otázky a odpovede

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo...