Návrh na rozvod a jeho právne náležitosti

Návrh na rozvod a jeho právne náležitosti

Máte s Vašim manželom alebo manželkou problémy v manželstve? Premýšľate nad návrhom na rozvod, no neviete ako nato? Trápia vás otázky, kedy súd rozvedie manželstvo, čo má návrh na rozvod manželstva obsahovať, prípadne ako upraviť vzťahy k maloletým deťom?

Rozvod manželstva je upravený v piatej hlave zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Súd môže v zmysle zákona rozviesť manželstvo len na návrh jedného z manželov a len v odôvodnených prípadoch, primárne vtedy, ak sú vzťahy medzi manželmi tak trvalo rozvrátené a vážne narušené, že si manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovu spolužitia. Súd počas rozhodovania o rozvode manželstva zisťuje všetky príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva a prihliada na ne. Pokiaľ z manželstva pochádzajú maloleté deti, súd berie do úvahy záujem maloletého dieťaťa, ktorý je vždy prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach. S konaním o rozvod manželstva je totiž spojené aj konanie o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

Návrh na rozvod manželstva sa podáva písomne, na miestne príslušnom súde, ktorým je súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal; ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný súd v mieste trvalého pobytu navrhovateľa. Pokiaľ je manželstvo bezdetné, podáva sa návrh v dvoch vyhotoveniach, no pokiaľ z manželstva pochádzajú maloleté deti, podáva sa v troch vyhotoveniach, nakoľko jedno vyhotovenie je adresované kolíznemu opatrovníkovi, ktorý maloleté dieťa v konaní pred súdom zastupuje. Súdny poplatok za podanie návrhu je vo výške 66,-EUR.

Medzi náležitosti návrhu na rozvod možno zaradiť nasledovné body. Prvým je správne označenie účastníkov konania, teda navrhovateľa a druhého manžela (predovšetkým ich identifikačné a kontaktné údaje). Druhým bodom je riadne opísaný priebeh manželstva a v akom dôsledku došlo k rozvratu manželstva. Vhodné je označiť dôkazy na preukázanie uvádzaných tvrdení. Nevyhnutnými prílohami sú sobášny list, potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte a pokiaľ pochádzajú z manželstva maloleté deti, tak i rodné listy maloletých. Záverom návrhu na rozvod je uvedenie petitu, resp. čoho sa navrhovateľ domáha, teda aby konajúci súd manželstvo rozviedol. Ak z manželstva pochádzajú maloleté deti z petitu by malo byť zrejmé, komu sa maloleté deti zverujú na čas po rozvode do osobnej starostlivosti (prípadne či sa zverujú do striedavej starostlivosti), aká bude úprava styku druhého rodiča s maloletými, koľko bude druhý rodič prispievať na výživu maloletých a kto bude maloletých zastupovať a spravovať ich majetok.

Máte pocit, že spísanie návrhu na rozvod je pre vás náročné a bojíte sa, že nesplníte všetky podstatné náležitosti? Buďte ako pán Juraj, ktorý mal rovnaký problém, no potom, ako do internetového prehliadača zadal heslo advokát Šaľa, po krátkom hľadaní zistil, že advokátska kancelária Šaľa sa venuje oblasti rodinného práva, konkrétne rozvodom, a teda neváhal a túto so svojou požiadavkou kontaktoval. Minimalizoval tak prípadné nedostatky návrhu, ktoré by tento mohol mať, ak by sa neobrátil na odborníka, čo by samotný rozvod mohlo napokon zbytočne predĺžiť a skomplikovať.