Naše úspechy

NHrozba nepodmienečného trestu za krádež v čase trvania skúšobnej doby podmienečného odsúdenia bola takmer istá. Proti trestnému rozkazu sme podali v zákonom stanovej lehote odpor, a následne na hlavnom pojednávaní sme obhajobu založili na tom, že uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody nie je povinnosťou, ktorú by predpokladal zákon. Náš návrh teda smeroval k uloženiu alternatívneho trestu povinných prác, ku ktorému sa v rozhodnutí napokon priklonil aj sudca.

rozsudok_spáchal_úmyselný_trestný_čin_v_podmienke_sudca_ho_do_basy_neposlal!

Národný inšpektorát práce zohľadnil naše námietky ohľadom nepreskúmateľnosti rozhodnutia, ktorým inšpektorát práce uložil klientovi pokutu v tisícoch eur. Pochybenia vo výroku rozhodnutia, nepresný popis dokladov, ktoré boli podkladom inšpekcie a nenáležité zdôvodnenie výšky uloženej pokuty spôsobujú zjavnú nezákonnosť rozhodnutia. Po niekoľkých odvolaniach napokon Národný inšpektorát práce konanie úplne zastavil.

rozsudok_zamestnávateľ_nie_je_povinný_platiť_pokutu_uloženú_nezákonne

Prokurátor na základe podanej sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia pre prečin usmrtenia toto zrušil, nakoľko vyšetrovateľ nesprávne popísal a označil zistený skutok. Skutok musí byť totiž presne a bez akýchkoľvek pochybností označený v čase a priestore a vytvárať logický a harmonizovaný dej tak, aby tento nebol zameniteľný s iným skutkom.

uznesenie_nesprávne_označenie_skutku_spôsobuje_nezákonnosť_uznesenia_o_vznesení_obvinenia

Prokurátor po podaní sťažnosti vyhodnotil, že vyšetrovateľ vo veci vydal rozhodnutie predčasne, bez vykonania a posúdenia všetkých rozhodujúcich dôkazov.

uznesenie_vysetrovatel_nase_trestne_oznamenie_nezakonne_odmietol_prokurator_mu_prikazal_vo_veci_znova_konat_a_rozhodnut

Inšpektoráty práce sú povinné náležite zdôvodniť výšku ukladanej pokuty a pritom tiež dodržať tzv. precedenčnú zásadu. Tá spočíva v povinnosť dbať o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Takéto nedostatky sú dostatočným dôvodom na zrušenie rozhodnutia tak, ako tomu bolo v tomto prípade. Krajský súd zrušil rozhodnutie Národného inšpektorátu práce a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Rozsudok_Inšpektoráty_práce_sú_povinné_náležite_zdôvodniť_výšku_ukladanej_pokuty

Z odôvodnenia rozhodnutia správcu dane, nebolo možné zistiť, akým spôsobom sa tento vysporiadal so zisteným skutkovým stavom a predloženými dôkazmi, pričom tento výklad musí byť náležite odôvodnený a musí byť z neho dostatočne zrejmé, na základe čoho správca dane dospel k svojmu rozhodnutiu.

Rozsudok_Nedostatok_odôvodnenia_rozhodnutia_správcu_dane_zakladá_vadu_nepreskúmateľnosti_rozhodnutia