Naše úspechy

Hrozilo mu desať rokov odňatia slobody. Pre procesné chyby OČTK pri vyšetrovaní a nedostatok dôkazov bolo trestné stíhanie voči klientovi napokon zastavené.

uznesenie_o_zastaveni_trestneho_stihania.pdf

Nezákonné rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov jeho predsedníčka zrušila a nášmu rozkladu vyhovela. Neobsahovalo správnu úvahu ani riadne odôvodnenie, len protirečivé závery, popierajúce právo účastníka na spravodlivý proces.  

rozhodnutie_o_rozklade_uoou.pdf

Aj keď je na strane žalV niektorých prípadoch sa naozaj neoplatí čakať a je nutné svoj majetok brániť okamžite. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade, kde banka už začala s výkonom záložného práva predajom nehnuteľností na dražbe. Súd však nášmu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovel a dočasne banke zakázal s nehnuteľnosťami nakladať. To znamená, že banka ich nemôže predať na dražbe, až kým súd nerozhodne o žalobe vo veci samej.

uznesenie_o_nariadeni_neodkladneho_opatrenia_nehnutelnosti_zachranene_pred_ich_predajom_bankou_v_hodine_dvanastej.pdf

Aj keď je na strane žalobcu taký silný subjekt ako banka, netreba sa automaticky zľaknúť. O svoje práva treba bojovať. Rovnako to platilo v tomto prípade, kde nám súd dal za pravdu. Žalovaná pohľadávka banky bola premlčaná. Súd vyhovel našej námietke a žalobu banky zamietol.

rozsudok_-_dalsi_uspech_voci_banke_sud_zalobu_banky_zamietol_a_uznal_ze_jej_pohladavka_je_premlcana.pdf

Okresný súd, a napokon aj krajský súd, nám dali za pravdu a zamietli žalobu, ktorou sa žalobca neprávom domáhal ochrany osobnosti, vysokej náhrady nemajetkovej ujmy a bolestného od médií. Oba súdy konštatovali, že z aspektu ochrany slobody prejavu patrí novinárom a masmédiám privilegované postavenie, o to zvlášť, keď podávajú informácie vo veciach verejného záujmu. Taktiež zdôraznili, odvolávajúc sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, že novinári majú sociálnu povinnosť poskytovať informácie a myšlienky, ktoré sa týkajú všetkých záležitostí verejného záujmu, pričom verejnosť má právo tieto informácie dostať.

rozsudok_dalsi_bod_v_prospech_prava_na_slobodu_prejavu.pdf

Vždy sa oplatí bojovať až dokonca! Premlčanie sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré patria priamo banke!

rozhodnutie_prokuratora_zvratilo_trestnu_vec.pdf

Vždy sa oplatí bojovať až dokonca! Premlčanie sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré patria priamo banke!

rozsudok_-_krajsky_sud_rozhodol_ze_pohladavka_banky_bola_premlcana_jej_zalobu_zamietol.pdf

Ani opatrenie štátneho orgánu nemusí byť vždy správne. Klient sa podaním správnej žaloby vyhol úhrade vysoko vyrubeného úroku z omeškania...

rozsudok_-_krajsky_sud_zrusil_opatrenie_danoveho_uradu.pdf

Stavebník začal stavať rodinný dom bez právoplatného stavebného povolenia a stavebný úrad mu uložil za to sankciu vo výške 15.000,- EUR. Likvidačnú pokutu stavebník namietol v podanom odvolaní, pričom odvolací orgán nám dal za pravdu. Z odôvodnenia rozhodnutia o uložení pokuty totiž musí byť zrejmé v rámci akých mantinelov sa pri svojom rozhodovaní správny orgán pohyboval a ktoré skutočnosti zohľadnil.

rozsudok_stavebny_urad_vyrubil_likvidacnu_pokutu_odvolaci_organ_nam_dal_za_pravdu_a_pokutu_zrusil.pdf

Sú prípady, kedy pri stíhaní za prechovávanie menšieho množstva drogy je vhodné priznať sa k spáchaniu tohoto skutku a vybojovať tak podmienečné zastavenie trestného stíhania.

uznesenie_priznaním_sa_k_držaniu_malého_množstva_drogy_je_možné_vyhnúť_sa_trestu