Doba uchovávania kamerových záznamov sa sprísnila

Doba uchovávania kamerových záznamov sa sprísnila

Pokiaľ vo svojej spoločnosti plánujete zaviesť kamerové systémy, prípadne tieto už používate, musíte si byť vedomý toho, aké povinnosti Vám z toho vyplývajú. Mnoho prevádzkovateľov plánuje zaviesť vo svojej spoločnosti kamerové systémy, no neuvedomujú si problémy, ktoré môžu nastať nesplnením zákonných požiadaviek. Podmienky prevádzkovania kamerového systému sú upravené nielen v tzv. Nariadení GDPR, ale taktiež aj v Usmernení č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení (ďalej len „usmernenie“), ktoré vydal nezávislý európsky orgán, ktorý prispieva k aplikovaniu pravidiel ochrany GDPR na celom území EÚ. Predmetné usmernenie má prevádzkovateľov kamerových systémov podporovať v dodržiavaní pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v Nariadení GDPR. Cieľom usmernenia je najmä snaha o to, aby sa predišlo zneužívaniu kamerových záznamov na účely, na ktoré neboli stanovené. Dotknuté osoby majú právo na informácie resp. majú právo byť informované o skutočnostiach, kde sú ich osobné údaje spracované.  

Kamerové záznamy bolo pôvodne možné uchovávať po dobu potrebnú na splnenie stanoveného účelu (napr. ochrana pred kriminalitou), a to maximálne 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu. Táto doba sa však v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania podstatným spôsobom skrátila. V súčasnosti platí, že uchovávanie kamerových záznamov nesmie presiahnuť dobu 72 hodín odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu. Pokiaľ by nastala situácia, že by prevádzkovateľ danú lehotu presiahol, je tento povinný uviesť podrobné a ospravedlňujúce odôvodnenie. Za neprimerane dlhé uchovávanie osobných údajov môže byť prevádzkovateľom uložená sankcia. Úrad na ochranu osobných údajov SR už uložil súkromnej spoločnosti, ktorá uchovávala kamerové záznamy po dobu 7 dní pokutu vo výške 800,00 EUR, keď konštatoval, že okrem porušenia zásady transparentnosti (informovanie osôb o tom, že priestory sú monitorované ešte pred vstupom do týchto priestorov), bola porušená aj zásada minimalizácie uchovávania týchto záznamov. Dobu 7 dní preto náš úrad považuje za neprimerane dlhú.

Ako vyplýva i zo Správy o stave ochrany osobných údajov za rok 2021, z celkového počtu (61) kontrol ukončených v roku 2021 bolo až 38 kontrol zameraných výhradne na
kamerové systémy. Z uvedeného je teda možné prezumovať, že práve na túto oblasť sú väčšinou kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov SR zamerané. Pri inštalácii a prevádzke kamerových systémov je preto nevyhnutné, v súlade so zásadou transparentnosti, splniť si informačnú povinnosť vo vzťahu k snímaným (dotknutým) osobám, dostatočne odôvodniť samotnú potrebu monitorovania objektov, nastaviť dobu uchovávania kamerových záznamov a v neposlednom rade zabezpečiť, aby kamerové systémy nesnímali napr. verejné priestranstvá.

V danom kontexte poukazujeme na to, že práve dohľad nad ochranou osobných údajov pri komplexnom spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa zabezpečuje tzv. zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou môže byť vybraný zamestnanec spoločnosti, ako aj zazmluvnený externý subjekt.  Zodpovedná osoba GDPR je povinná plniť viacero úloh a činností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR. Činnosť zodpovednej osoby zahŕňa pravidelné fyzické kontroly v spoločnosti, informovanie zamestnancov o postupe pri spracúvaní osobných údajov, vypracovanie odpovedí na žiadosti jednotlivých dotknutých osôb a mnoho ďalšieho.  

Hrozí Vám kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov SR?

Pani Jarmila mala obdobný problém. Rozhodla sa, že do internetového vyhľadávača zadá heslo „advokát Bratislava“. Po vyhľadaní tohto hesla získala množstvo výsledkov, kde napokon objavila advokátsku kanceláriu, ktorá sa špecializuje v oblasti – ochrana osobných údajov. Vyhľadanie pojmu „Advokátska kancelária Bratislava“ bolo práve to, čo pani Jarmila potrebovala, preto neváhala a ihneď túto advokátsku kanceláriu kontaktovala.