Vzory zmlúv a podaní k prevodom nehnuteľností

Vzory zmlúv a podaní, nachádzajúcich sa v tejto sekcii Vám budú nápomocné pokiaľ zvažujete kúpu, predaj alebo darovanie nehnuteľnosti, keďže všetky zmluvy, ktorými sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti prevádza, musia mať zo zákona písomnú formu. V tejto časti nájdete tiež vzory podaní na katastrálny odbor, a to ohľadom zápisu práv k nehnuteľnostiam, ale aj prešetrenia správnosti zápisov. Vzory nájomných zmlúv sú Vám takisto k dispozícií, a to v závislosti od predmetu nájmu. 

Právo nehnuteľností je našou špecializáciou. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo na týchto adresách:

Nájom bytu.
Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?.
Darovacia zmluva.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.