Starosta uložil likvidačnú pokutu za stavbu bez stavebného povolenia, klient s odvolaním uspel

Starosta uložil likvidačnú pokutu za stavbu bez stavebného povolenia, klient s odvolaním uspel

Množstvo ľudí sníva o stavbe rodinného domu. Častokrát naň musia dlhý čas šetriť každé euro. Nehovoriac o tom, že pred uskutočnením samotnej výstavby na nich čaká veľký kolotoč byrokracie.

Klient – stavebník pred začatím výstavby rodinného domu podal v obci jeho trvalého pobytu, ktorá je príslušným stavebným úradom, žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad ho neskôr požiadal o doplnenie podanej žiadosti. Na danej situácii by nebolo nič nezvyčajné. Avšak výzva bola doručená až po 2 mesiacoch od podania žiadosti (v zmysle správneho poriadku je správny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, iba v odôvodnených prípadoch do 60 dní). Vzhľadom na situáciu, že vydanie stavebného povolenia sa zásadne predĺžilo, rozhodnutie klienta bolo, že s výstavbou po malých krokoch začne i bez stavebného povolenia, a to v dobrej viere, že stavebné povolenie mu bude zakrátko doručené. No nastal pravý opak. Klientovi bol nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu, ktorý skúmal, či daná stavba spĺňa všetky podmienky stavebného zákona. Štátny stavebný dozor zistil porušenie ustanovení stavebného zákona, keďže výstavba sa uskutočnila bez právoplatného stavebného povolenia. Vzhľadom sa situáciu štátny stavebný dozor začal konanie o priestupku.

Klient sa v rámci prerokovania daného priestupku k protiprávnemu konaniu priznal, a to v plnom rozsahu. Tento skutok oľutoval a taktiež uviedol, že je to jeho prvé porušenie zákona.

Rozhodnutie o uložení pokuty

Začatie stavby bez existencie stavebného povolenia, a teda porušenie ustanovení stavebného zákona môže spôsobiť, že správny orgán uloží stavebníkovi pokutu, a to až do výšky 33.193,91 EUR.  Stavebný úrad po prerokovaní prípadu vyhlásil, že klient sa priestupku dopustil. Za daný skutok mu bola uložená pokuta vo výške 15.000,00 EUR. Stavebný úrad v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že pri stanovení výšky pokuty prizeral na povahu protiprávneho konania, okolnosti a taktiež rozsah jeho následkov, za ktorých bol spáchaný priestupok. S týmto rozhodnutím a predovšetkým jeho odôvodnením sme súhlasiť zásadne nemohli.

Odvolanie voči uloženej pokute

Klient voči danému rozhodnutiu o uložení pokuty podal odvolanie, a to v zákonom stanovenej lehote. Stavebný úrad síce uložil pokutu v zákonom povolenej výške, no i napriek tomu jednoznačne nezdôvodnil uloženie tak vysokej pokuty. 

Uloženie sankcie v správnom konaní si vyžaduje, aby správny orgán svoje rozhodnutie podrobne zdôvodnil. Je dôležité, aby boli uvedené konkrétne skutočnosti, na základe ktorých sa odôvodňuje uloženie pokuty v určite výške. Rozhodnutiu chýbalo kvalitatívne odôvodnenie, čo vyúsťovalo do jeho nepreskúmateľnosti. Aj súdna prax v danej oblasti konštatuje, že porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním neobstojí. Stavebný úrad teda podrobne nešpecifikoval žiadne úvahy, ktorými sa riadil pri uložení pokuty.

Klient v podanom odvolaní uviedol aj to, že rovnaký stavebný úrad v podobných prípadoch uložil iným fyzickým, ale i právnickým osobám za začatie stavby bez existencie stavebného povolenia sankcie vo výške maximálne 300,00 EUR. Očakávanie klienta, že to tak bude aj v jeho prípade boli márne.  

Aj zákonný postup má svoje obmedzenia

O podanom odvolaní neskôr rozhodoval odvolací orgán, ktorý v plnom rozsahu prebral odvolacie námietky klienta. Odvolací orgán rozhodol tak, že rozhodnutie stavebného úradu sa zruší a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom. V odôvodnení konštatoval, že argumentácia stavebného úradu iba vo všeobecnej rovine s konštatovaním, že stavebný úrad rozhodol zákonným spôsobom, nestačí! Účastník konania má právo dostať rozhodnutie, ktoré bude aj v časti uloženia sankcie dostatočne odôvodnené v nadväznosti na zistené skutočnosti a okolnosti, aby bolo z odôvodenia zrejmé v rámci akých mantinelov sa stavebný úrad pohyboval.

Opätovné rozhodnutie stavebného úradu

Dané rozhodovanie o uložení pokuty sa opäť vrátilo na stavebný úrad. Jeho povinnosťou bolo rozhodnúť v súlade s právnym názorom nadriadeného orgánu. Po prerokovaní prípadu a pri prihliadnutí na skutočnosť, že v rámci konania došlo k skutkovým aj procesným pochybeniam, stavebný úrad uložil klientovi pokutu vo výške 500,00 EUR. Daná suma je v porovnaní s pôvodne uloženými 15-timi tisícmi veľký rozdiel. Pri obdobných prípadoch je dôležité za každých okolností preskúmať, prečo správny orgán rozhodol tak, ako rozhodol, a pri zjavných pochybnostiach vždy využiť dostupné opravné prostriedky. Pri výstavbe rodinného domu je potrebné každé euro a takáto pokuta určite nikoho nepoteší.