Ako úspešne bojovať s inšpektorátom práce

Ako úspešne bojovať s inšpektorátom práce

Nahlásená, eventuálne nenahlásená kontrola z inšpektorátu práce môže vo Vašej spoločnosti zapríčiniť značné problémy. Môže ísť o finančné, ekonomické, časové, technické problémy, ale i nečakané pracovné úrazy.

Očakávate v najbližšej dobe kontrolu z inšpektorátu práce? Alebo Vás už v minulosti neplánovane navštívila a Vy čakáte na svoj verdikt? Ako úspešne prejsť procesom kontroly inšpekcie práce, následným konaním o uložení pokuty, súdnym konaním o zaplatenie nemajetkovej ujmy, či už trestným konaním súvisiacim s pracovnými úrazmi? Čo máte od kontroly očakávať a akým spôsobom sa môžete brániť?

Aká sankcia Vám hrozí po kontrole inšpektorátom práce? 

Pokiaľ vo Vašej spoločnosti nie je všetko, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom, prípadne na našu vec príhodnejším, právnym poriadkom, pripravte sa, že po kontrole inšpektorátom práce môžete byť veľmi prekvapený. Pokiaľ bolo u Vás zistené a konštatované určité porušenie Vaša spoločnosť môže:  

  • čeliť trestnému konaniu, poprípade mu môžu čeliť Vaše štatutárne orgány alebo zamestnanci, voči ktorým môže byť vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci alebo pre následný pracovný úraz,
  • zinkasovať od inšpektorátu práce pokutu až do 200.000,00 eur,
  • dostať zákaz používať stroje, el. zariadenia alebo prístroje, ktorými vykonávate podnikateľskú činnosť,
  • byť žalovaný v súdnom konaní o zaplatenie nemajetkovej ujmy, alebo náhrady škody, alebo odškodnenia za bolesť, alebo odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia a pod. (najmä v súvislosti s pracovnými úrazmi), a to aj o státisíce eur,
  • byť žalovaný v súdnom konaní o dobrú povesť, a to povedzme v prípadoch, kedy médiá alebo iný prostriedok medializácie v neprimeranej miere zasiahne do dobrej povesti Vašej spoločnosti, napríklad za „údajné“ porušovanie právnych predpisov zamestnancov, alebo iné „údajné“ nezákonné, prípadne nemorálne konanie Vašej spoločnosti. 

Čo bude inšpektorát práce pri kontrole od Vás požadovať?

Pracovníci inšpektorátu práce sa môžu dostaviť buď neohlásene, alebo ohlásene s časovým odstupom. Môžu Vás navštíviť na základe podnetu, ktorý podal napr. niektorý z Vašich zamestnancov, poprípade Vás môžu navštíviť i bez podnetu, ak si Vás prosto nematkovo vyberú.

Pokiaľ sa rozhodnú navštíviť práve Vás buďte čo najviac zdvorilí a pamätajte, že inšpektori majú právo na prístup do všetkých priestorov Vašej spoločnosti. Samozrejmosťou je výzva, ktorou od Vás budú žiadať podklady. Pokiaľ u Vás nastane závažnejší pracovný úraz, môžete očakávať inšpektorov spolu aj s príslušníkmi policajného zboru a taktiež aj vyšetrovateľov, ktorí sa dostavia do Vašej spoločnosti, a to za účelom objasnenia trestného činu ublíženia na zdraví, trestného činu usmrtenia, poprípade iných trestných činov, podľa toho, aký úraz vo Vašej spoločnosti nastal.

Pokiaľ nenastal žiaden pracovný úraz, inšpektori spravidla kontrolujú najmä, či dodržiavate pracovný čas (nočná práca, práca nadčas, čas odpočinku), či zabezpečujete stravovanie zamestnancov, ich legálne zamestnávanie, mzdové predpisy, minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie, a pod. Po kontrole všetkých podkladov následne inšpektor rozhodne, či zistené porušenia zavážili v jeho rozhodovaní natoľko, aby voči vašej spoločnosti začal konanie o uložení pokuty. Mnohokrát sa stane, že po sčítaní všetkých nedostatkov môže byť konečná sankcia pre firmu likvidačná. I kvôli danej situácii sa mnohí podnikatelia častokrát zatajujú a vôbec nespolupracujú. Predpokladať, že sa uloženiu pokuty vyhnete tým, že podklady na výzvu kontrolnému úradu nepredložíte, a teda Vás nebudú môcť sankcionovať za niečo, čo nebolo kontrolované, je ako čakať v lete Mikuláša, len preto, že ste si dali do okna vyčistenú čižmu. Zákon pamätá aj na tieto prípady a za takéto konanie, teda za nerešpektovanie výzvy Vám môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu do 1.000,00 eur, a to aj viackrát.

Mnohí podnikatelia sú si vedomí, že ak predložia požadované podklady, ktoré preukazujú porušenie právnych predpisov, tak im s veľkou pravdepodobnosťou bude uložená pokuta až do 200.000,00 eur. Práve v takýchto situáciách zvolia podnikatelia mnohokrát menšie zlo, uprednostnia cestu nepredloženia žiadnych podkladov a radšej znášajú dôsledky v podobe uloženej poriadkovej pokuty. 

Ako sa môžete brániť voči nezákonnej pokute alebo opatreniu?

Neznalosť práva sa neospravedlňuje ani v tomto prípade. Pri všetkých kontrolách inšpekciou práce je podstatné poznať svoje povinnosti, ale aj orientovať sa v spleti možností, ktoré sa Vám ponúkajú, ak nadobudnete pocit, že sa Vám deje krivda.

Všetky návštevy inšpektora práce u Vás, výzva na predloženie dokladov, a pod., dôsledne preskúmajte. Je nevyhnutné overiť, či inšpektori konali v súlade so zákonom a či nie je možné takýto úkon namietať.

Po kontrole Vašej spoločnosti inšpektorát práce preskúma všetky predložené podklady a na základe zistených porušení právnych predpisov, vydá protokol o výsledku inšpekcie. Pokiaľ už samotný protokol, ktorý obsahuje zistené porušenia právnych predpisov, nie je v súlade so zákonom, tak môžete namietať jeho zákonnosť na súde. Daný protokol treba namietať, aby Vám nebola uložená nezákonná pokuta. Platný protokol o výsledku inšpekcie práce, ktorý nebol napadnutý na súde, môže mať pre Vašu spoločnosť závažné následky, pretože býva spravidla podkladom v trestnom konaní, alebo súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy. Ak nastane situácia, že protokol nenamietnete, inšpektorát práce začne správne konanie o uložení pokuty. K začatiu správneho konania je možné sa adekvátne vyjadriť. Inšpektorát práce vydá do 30 dní od začatia konania rozhodnutie o uložení pokuty. Pokuta môže atakovať sumu až vo výške 200.000,00 eur, a pri takýchto sumách mnohí podnikatelia ukončia svoje podnikanie, nakoľko ide často o likvidačnú sumu. Je však možné sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať. Pokiaľ ani Národný inšpektorát práce podanému odvolaniu nevyhovie, tak poslednou možnosťou zrušenia rozhodnutia, Vami považovaného za nezákonné, je jeho napadnutie na súde v 2 mesačnej lehote od doručenia rozhodnutia tohto orgánu. 

Prišlo vo Vašej spoločnosti k pracovnému úrazu?

Pre zamestnancov a ich rodinu je pracovný úraz nechcenou a veľmi závažnou udalosťou. Nehovoriac, pokiaľ sa jedná o smrteľnom pracovnom úraze. Je preto veľmi dôležité, aby každá spoločnosť postupovala pri svojej činnosti tak, aby takýmto udalostiam za žiadnych okolností nedošlo!

Čo sa stane v situácii, ak dodržiavate všetky postupy, no pracovný úraz bol spôsobený nedbanlivostným konaním samotného zamestnanca, ktorý si privodil úraz vlastným pričinením?

Legislatíva SR je nastavená tak, že bez ohľadu na príčinu pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená ťažká ujma alebo smrť, inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi pokutu v minimálnej výške 33.000,00 eur. Pokuta od inšpektorátu práce však nie je jedinou sankciou, ktorá Vám ako zamestnávateľovi hrozí. Pri danej situácii Vám môže byť zakázané používanie strojov, zariadení, či prístrojov, ktoré sú pre činnosť Vašej firmy každodennou súčasťou, a bez ktorých ďalší chod firmy nie je možný. Zásadné sú aj žaloby zo strany zamestnancov, alebo pozostalých o náhradu nemajetkovej ujmy, odškodnenie za bolesť, alebo odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia, kedy je relevantným pre rozhodnutie súdu práve spomínaný protokol inšpektorátu práce. Preto je veľmi dôležité, namietať platnosť protokolu v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy Vám bol tento doručený, ak ho považujete za nezákonný.

V súdnych konaniach môže byť rozhodnuté, že spoločnosť je povinná vyplatiť státisíce eur, no najnežiadanejšou sankciou je spravidla trestné konanie. Trestným konaním môže byť štatutárnemu orgánu, alebo zamestnancovi, prípadne externej osobe, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vyvodená trestnoprávna zodpovednosť za porušenie právnych predpisov. 

Nelegálna práca vo Vašej spoločnosti?

V praxi sa môžeme stretnúť s viacerými prípadmi, kedy u Vás inšpektorát práce konštatuje nelegálnu prácu. Prevažne je to pri osobách, ktoré vykonávajú činnosť ako živnostníci, namiesto toho, aby mali so spoločnosťou uzavretý pracovný pomer a následne sa to zaznamenáva ako tzv. obchádzanie zákona. Druhým prípadom môže byť stav, kedy ste síce riadne uzavreli pracovnú zmluvu so zamestnancami, avšak zamestnancov ste v sociálnej poisťovni nahlásili o niekoľko hodín, v horšom prípade o niekoľko dní neskôr, ako pre Vás začali vykonávať pracovnú činnosť. Už pri dvoch takto „nelegálne“ zamestnaných zamestnancoch, inšpektorát práce ukladá pokutu v minimálnej výške 5.000,00 eur a maximálnej 200.000,00 eur. Pri jednom „nelegálne“ zamestnanom zamestnancovi je minimálna výška pokuty 2.000,00 eur.

Aj v takýchto prípadoch je možné sa brániť!

V mene spoločnosti môžete namietať najmä nezákonné odôvodnenie rozhodnutia, primárne, že k nelegálnej práci vôbec neprišlo, no dôvody, na základe ktorých inšpektorát práce nesprávne a nezákonne rozhodol o uložení pokuty, môžu byť odlišné.  

Podnikanie môže byť neľahkým orieškom. Najmä v prípadoch, keď si na Vás posvieti inšpektorát práce. Kontrola inšpektorátu práce môže vo Vašej spoločnosti zanechať likvidačné následky. Práve preto postupujte vždy veľmi zodpovedne, dôsledne, promptne a obozretne, a to pred kontrolou i po nej!