GDPR

Ügyvédi irodánk számára a személyes adatok védelme és kezelése jelenti a legmagasabb prioritást. Emiatt az alábbiakban minden szükséges információt megtalál, különösen arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, vagy tárolunk, milyen indoknál fogva, Ön, mint érintett személy, milyen jogokkal rendelkezik és egyéb, ezzel kapcsolatos információkat.

Az  Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. ügyvédi iroda, székhelye: Hlavná 979/23, Galanta 924 01, IČO: 47 551 372, bejegyezve a Nagyszombati Járásbíróság által vezetett Cégjegyzékbe, Szakasz: Sro, Betét száma: 33725 / T, képviselője: JUDr. Bános Róbert – ügyvezető, elérhetőségek: e -mail advokat@banos.sk, telefonszám: +421 917 540 003 (a továbbiakban: „adatkezelő„) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 13. cikke (továbbiakban mint „GDPR Rendelet”) és a személyes adatok védelméről szóló T.t. 18/2018 sz. törvény (továbbiakban „Adatvédelmi törvény”) 19 § alapján az érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 1. Az adatkezelő azonosító adatai és elérhetőségei:

 

Cégnév:                                   Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Székhely:                                 Hlavná 979/23, 924 01 Galanta

Statisztikai számjel:                  47 551 372

Bejegyezve:                             Nagyszombati Járásbíróság által vezetett Céjegyzékbe, Szakasz: Sro, Betét száma: 33725/T

Képviselője:                             JUDr. Róbert Bános – ügyvezető

Elérhetőségek:                          email: advokat@banos.sk, telefonszám: +421 917 540 003

 1. A személyes adatok kezelésének célja és a személyes adatok kezelésének jogalapja:
CélJogalapKapcsolódó jogszabályokMegőrzési idő
Ügyvédi tevékenységA szerződés teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. b) pontja és 6. cikke 1. bek. c) pontja és a státuszszabályok szerintAz ügyvédi tevékenységről szóló törvény, az ügyvédi kamara státuszszabályai, a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv és más külön előírások10 évig attól a naptól számítva, ha minden feltétel teljesült az iratanyag archiválására
Egyéb, nem jogi szolgáltatások nyújtása az ügyfeleknek – pl. mint jogosult személy a közszféra partnereinek nyilvántartása során

Törvényi kötelezettség teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. c) pontja és 6. cikke 1. bek.

és a szerződés teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. b) pontja szerint

A közszféra partnereinek jegyzékéről szóló törvény, törvény az e-Government-ről/elektronikus kormányzásról, a Polgári és Kereskedelmi Törvénykönyv, a nem lakáscélú helyiségek bérletéről és albérletéről szóló törvény10 évig attól a naptól számítva, ha minden feltétel teljesült az iratanyag archiválására, a végső haszonélvezőre vonatkozó adatok a társaságon belüli végső haszonélvezői pozíciójának megszűnésétől számított 5 éven keresztüli megőrzése, amennyiben az adatok nem képezik részét az interneten lévő verifikációs dokumentumnak
A beérkezett és elküldött levelek és elektronikus levelek nyilvántartásaTörvényi kötelezettség teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. c) pontja szerintTörvény az archívumokról és irattárakról, valamint némely törvények kiegészítésérőltörvényes határidők
A jogszabályok és a Szlovák Ügyvédi Kamara előírásaival való összhang biztosításaTörvényi kötelezettség teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. c) pontja szerint, ügyvédi irodánk jogos érdeke alapján, vagy harmadik fél érdekeinek védelmébenGDRP Rendelet, A bűncselekményből származó jövedelem legalizálása elleni védelemről és a terrorizmus finanszírozása elleni védelemről szóló törvény, A társadalomellenes tevékenység bejelentéséről szóló törvény, Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény, az ügyvédi kamara státuszszabályai10 évig attól a naptól számítva, ha minden feltétel teljesült az iratanyag archiválására
Számvitel és adózás céljából Törvényi kötelezettség teljesítése a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. c) pontja szerintKülönleges törvények a számvitel és az adózás területén10 évig azt az évet követően, amelyre vonatkoznak
A www.banos.sk weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenet vagy kérdés Az érintett személy beleegyezése GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. a) pontja szerintAz ügyvédi tevékenységről szóló törvény, Polgári Törvénykönyv, Kereskedelmi Törvénykönyv.a válaszadáshoz szükséges időre
A munkavállaló kiválasztásának folyamataA szerződés megkötése előtti intézkedések elvégzése a jelentkező kérelme alapján a GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. b) pontja szerintMunka Törvénykönyve, Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény és más külön előírásoka kiválasztási eljárás befejezéséig

Álláskeresőkről készített 

nyilvántartás vezetése

Az érintett személy beleegyezése GDPR Rendelet 6. cikke 1. bek. a) pontja szerintMunka Törvénykönyve, Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény és más külön előírásokA beleegyezéstől számított 1 év

 

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy jogi értesítések útján tájékoztassa az ügyfeleket a változásokról, törvénymódosításokról stb. (abban az esetben, ha az ügyfél számára jogi szolgáltatást vagy védelmet nyújtott). Az adatkezelő jogi szolgáltatásokat nyújt az ügyfél részére, ezért az adatkezelő valamint az ügyfél jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyerjen azokról a tényekről, amelyek befolyásolhatják az ügyfél jogait és kötelezettségeit, és jelentős hatással lehetnek az érintett ügyfél életminőségére és családja életére. Az arányosság elve szerint az adatfeldolgozó arra a következtetésre jutott, hogy az ügyfelek értesítés útján történő tájékoztatása felülmúlja az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekekeit. Az e -mail cím e célból történő feldolgozása érdekében az adatkezelő megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket.

 1. A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat addig tároljuk, ameddig az a személyes adatok megőrzésének céljából szükséges. Az adatkezelő a személyes adatok tárolási idejét a minimalizálás elve alapján határozza meg, miközben a személyes adatokat a következő meghatározott időtartamokig dolgozza fel:

 • az általános érvényű jogszabály által meghatározott időtartam alatt, abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • a fennálló megbízási szerződés, szerződéses viszony fennállása alatt, ill. a szerződéskötést megelőző intézkedések fennállása alatt, abban az esetben, ha személyes adatokat a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések alapján dolgoz fel,
 • az adatkezelő jogszerű érdekeinekfennállása idejéig, ha az adatkezelő által végzett személyes adatok feldolgozása az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából történik,
 • a hozzájárulás visszavonásának idejéig, abban az eetben, ha a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulás szükséges, az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásával dolgozza fel.

Az adatkezelő a fenti szempontok alapján határozta meg a személyes adatok megőrzésének időtartamát, amely alatt az adatkezelő a jogosult a személyes adatok megőrzésére, összhangban a Szlovák Ügyvédi Kamara az iratkezelés ajánlott módjáról szóló határozatával, míg az egyes konkrét adatmegőrzési időt az adatkezelő belső rendeletei szabják meg. Ön, mint érintett személy, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel, és kérheti a személyes adatok feldolgozásának konkrét határidejének feltüntetését.

A személyes adatok feldolgozásának megfelelő időtartamának letelte után az adatkezelő a személyes adatokat csak különleges célokra, például archiválásra vagy statisztikai célra használhatja.

 1. A címzett vagy a címzett kategóriájának azonosítása, amennyiben létezik

A személyes adatokat egyenesen a mi ügyvédi irodánk kezeli, mégpedig írásos vagy elektronikus formában. Ügyfeleink és más fizikai személyek személyes adatait csak szükséges mértékben és mindig az adatátvevő titoktartási kötelezettségének szigorú betartásával bocsájtjuk rendelkezésre, pl. munkatársaink, az egyes jogi szolgáltatások, feladatok ellátásakor az általunk  megbízott személyek, képviselők vagy együttműködő ügyvédek, számviteli tanácsadónk, szakmai tanácsadónk (pl. könyvvizsgáló), a Szlovák Ügyvédi Kamara (pl. fegyelmi eljárás esetén), vagy weboldalunk kezelőjének részére, informatikai szolgáltatások, vagy irodánk támogatása céljából, beleértve ezen személyek alkalmazottait. Személyes adatait törvény szerint jogosult szereplőknek, szerveknek is átadhatjuk, amelyek közé tartoznak pl. a bíróságokat, a bűnüldöző szervek, az adóhivatal stb.  Bár a szigorú titoktartás mellett korlátozott kötelezettségünk van arra, hogy személyes adatait közhatalmi szervek részére kiadjuk, a bűncselekmény elkövetését kötelesek vagyunk megakadályozni, és ugyanúgy kötelesek vagyunk jelenteni az információkat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése terén.

 1. Személyes adatok EU-n kívüli határon túli áthelyezése

A jogi értesítések, változások és jogszabályok-módosítások stb. küldése céljából, az adatkezelő az e -mail címet egy harmadik országbeli társaságon keresztül dolgozza fel, amely rendelkezik az Európai Bizottság a személyes adatok megfelelő védelméről szóló döntésével. Ilyen társaság a: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Amerikai Egyesült Államok (MailChimp.com adatkezelő).

A Személyes Adatvédelmi Hatóság kijelentette, hogy harmadik országnak számít, mely garantálja a megfelelő szintű személyes adatvédelmet, melyet az Európai Bizottság döntésében ezzel a státusszal jelöl. Ilyen ország az Amerikai Egyesült Államok (a Privacy Shield listán szereplő társaságok): https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc …

A Rocket Science Group, LLC egy Privacy Shield tanúsítvánnyal rendelkező vállalat:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

A The Rocket Science Group, LLC e -mail címének harmadik országba történő áthelyezés nem veszélyezteti az érintett személy jogait.

 1. Tájékoztatás az automatizált döntéshozatalról (profilalkotás)

Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.

 

 1. Az érintett személy jogai

Az érintett személynek joga van:

 1. a) hozzáférést kérni az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz. Ön, mint érintett személy, jogosult arra, hogy személyes adatainak listáját, valamint az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat renelkezésre bocsássuk.
 2. b) a személyes adatok javítására. Megfelelő intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy pontos, teljes és aktuális személyes adatait megőrizzük. Ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt személyes adatok pontatlanok, nem teljesek vagy nem aktuálisak, kérjük, informáljon minket.
 3. c) a személyes adatok törlésére. Érintettként kérheti tőlünk, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha a törvény által előírt feltételek teljesülnek, pl. ha az adatmegőrzés célja megszűnt.
 4. d) a személyes adatok feldolgozásának korlátozására. Érintettként kérheti, hogy szakítsuk meg személyes adatainak használatát, pl. ha az általunk tárolt személyes adatok pontatlanok, stb.
 5. e) kifogásolni a személyes adatok kezelését. Érintettként joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben meggyőződést nyert arról, hogy nincs jogalapja a személyes adatok feldolgozásának; pl. ha a jogos érdekeink a személyes adatok feldolgozására nem haladják meg az érintett jogait vagy érdekeit.
 6. f) a személyes adatok pontosságára. Érintettként jogosult bizonyos körülmények között kérni az Ön által megadott személyes adatok továbbítását. Ez a pontosság azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Ön beleegyezésével vagy szerződés alapján bocsátottunk rendelkezésére.
 7. g) eljárás indítása, indítvány, ill. panasz benyújtása a felügyeleti hatóságon.

Érintettként joga van javaslatot,  ill panaszt benyújtani a Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatalánál, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. szám: +421 / 2/3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Az érintett személy bármikor kérheti a fenti jogok alkalmazását, e -mailben: advokat@banos.sk vagy ezen a tel. számon: +421 917 540 003, vagy írásban az adatkezelő székhelyének postai címére küldve. Az adatkezelő törvényes határidőn belül feldolgozza az érintett személy fenn említett jogaival kapcsolatos kérvényét

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. ügyvédi iroda