Medzinárodné právo

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti medzinárodného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • komplexné právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva s medzinárodným prvkom (úprava pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva s cezhraničným prvkom, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov s cezhraničným prvkom atď.), medzinárodného práva občianskeho, pozemkového atď.
  • príprava a vypracovanie vybraných druhov zmlúv, alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
  • príprava a vypracovanie vybraných druhov jednostranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom resp. kontrola a revízia už existujúcich právnych úkonov za účelom zabezpečenia právnej istoty
  • zastupovanie v súdnom konaní, ktoré sa spravuje aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami
  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku.

Máte záujem o bližšie informácie?